CMS,FDA, HHS. Info on impact of shutdown on prog…

CMS, FDA, HHS. Info on impact of shutdown on programs, staffing. eyeonfda.com Via @eyeonfda #shutdown