FDAregulation of pharma use of social media. Inte…

FDA regulation of pharma use of social media. Interesting white paper via @eyeonfda. eyeonfda.com/eye_on_fda/201…